Algemene verkoopvoorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden („Overeenkomst“) zijn van toepassing op iedere verkoop van producten en diensten („Producten“) door WITHIT BV (met maatschappelijke zetel gevestigd op Stokerijstraat 29D12 bus 4, 2110 Wijnegem, België, ondernemingsnummer 0843366993) en zijn divisies (handelsnaam “2XDIGIT”, “2XDIGIT.BE” (niet limitatief)), dochterondernemingen en filialen („WITHIT“) aan een klant („Klant“), ongeacht andere bepalingen en voorwaarden in orders, documenten of andere mededelingen van de Klant („Order“). De Klant wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met WITHIT, de inhoud van deze Overeenkomst te kennen en te aanvaarden. De klant doet derhalve door het plaatsen van een bestelling of door de ondertekening van een overeenkomst met WITHIT, uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden die in geen geval aan WITHIT tegenstelbaar zijn, tenzij WITHIT dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou bevestigen. Het akkoord van WITHIT kan daarbij geenszins worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen de bepalingen die de klant aan WITHIT zou meedelen. Deze Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door bevoegde vertegenwoordigers van zowel WITHIT als de Klant. Wanneer er tussen WITHIT en de Klant een afzonderlijke overeenkomst wordt afgesloten voor de levering van producten of diensten, blijft voor alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken in die afzonderlijke overeenkomst of in voorkomend geval in de Bijzondere Voorwaarden, huidige Overeenkomst van kracht. Het feit dat de Klant deze Overeenkomst niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing en eerbiediging ervan.
 
 1. ORDERS
Tenzij anders aangegeven in de offerte, zijn alle offertes van WITHIT vrijblijvend en kunnen deze op ieder moment zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Elke door de Klant geplaatste bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch dient door WITHIT expliciet te worden aanvaard. WITHIT behoudt zich het recht voor om bestellingen of overeenkomsten voor de levering van producten of diensten te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van WITHIT zijn geenszins bevoegd om een bestelling of opdracht te bevestigen. Bestellingen of opdrachten opgenomen door een aangestelde of bediende van WITHIT zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door hetzij de bestuurder(s) van WITHIT hetzij door een persoon die daartoe door de bestuurder(s) uitdrukkelijk gemachtigd is.
Contracten tussen de Klant en WITHIT komen tot stand na schriftelijke aanvaarding door WITHIT of uitvoering van het Order van de Klant en zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. De Klant is niet bevoegd een geplaatst Order te wijzigen, annuleren of opnieuw in te plannen zonder voorafgaande toestemming van WITHIT. Ingeval van eenzijdig annuleren of wijzigen van een door de Klant geplaatst Order, is de klant aan WITHIT een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de totale waarde van het desbetreffend Order, onverminderd het recht van WITHIT om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade wordt bewezen.
WITHIT behoudt zich het recht voor om de verkoop van Producten met beperkte beschikbaarheid naar eigen keuze onder zijn Klanten te verdelen.
 
 1. PRIJZEN
Tenzij anders aangegeven door WITHIT in zijn voorstel, offerte of factuur, hebben de prijzen uitsluitend betrekking op de Producten en zijn exclusief belastingen, transportkosten, accijnzen of andere heffingen of kosten voor aanvullende diensten of vervoer en onkosten eigen aan de aangestelden of bedienden van WITHIT die diensten presteren (samen, “Aanvullende Kosten”). Tenzij anders vermeld in het voorstel, de offerte of de factuur van WITHIT, zijn alle Aanvullende Kosten ten laste van de Klant. Al de offertes, prijslijsten die WITHIT opstelt zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting zodat ze WITHIT in geen geval kunnen verbinden.
 
 1. BETALINGSVOORWAARDEN
Betaling is verschuldigd zoals aangegeven in de factuur van WITHIT, zonder verrekening of aftrek voor belastinginhouding of andere zaken. Alle kosten, waaronder bankkosten zijn ten laste van de Klant. Er kan slechts een betalingskorting of -toeslag worden verrekend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen en vermeld staat in de factuur. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van WITHIT zijn geenszins bevoegd om de facturen van WITHIT te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

WITHIT doet voor de verwerking van elektronische betalingen beroep op een externe PSP (“Payment Service Provider”). De transacties gebeuren uitsluitend buiten de systemen van WITHIT in een door de PSP beveiligde omgeving. Op eenvoudig verzoek zal WITHIT de Klant in verbinding stellen met de PSP.

Indien de betaling elektronisch uitgevoerd wordt via de door WITHIT aangestelde PSP (bijvoorbeeld en niet limitatief: via een in een webshop geïntegreerde betaalmodule, betaallink via email, betaalterminal), zal de betaling pas plaatsvinden zodra de betaling op de rekening van WITHIT toekomt of zodra de PSP de geldigheid van de transactie bevestigd heeft. Elke al dan niet automatisch gegenereerde betaalbevestiging dient als louter informatief te worden beschouwd en kan nooit als bewijs van betaling dienen.

Elke factuur die niet of niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 125,00 EUR, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Op het aldus verhoogd, openstaand saldo wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 1.5% per maand – of een rente ter hoogte van de maximale rentevoet van het recht van toepassing – aangerekend vanaf de verschuldigde datum tot de datum van ontvangst van de betaling door WITHIT. De Klant dient WITHIT tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die WITHIT heeft moeten maken met betrekking tot het innen van het saldo inclusief schadevergoeding en rente.

Indien de Klant één of meerdere facturen niet, laattijdig of slechts gedeeltelijk betaalt, heeft WITHIT het recht eventuele uitstaande leveringen of Orders als door de Klant geannuleerd te beschouwen en alle uitstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar te verklaren.
WITHIT is te allen tijde bevoegd de betalingsvoorwaarden en de toegekende kredietlimiet van de Klant te wijzigen.
Indien de factuur op verzoek van de Klant wordt opgesteld op naam van een derde, zijn zowel de Klant als de derde hoofdelijk gehouden ten opzichte van WITHIT die in geen enkel geval de toestemming geeft voor overdracht van schuld door de Klant.

Indien er sprake is van wederzijdse vordering(-en), behoudt WITHIT zich het recht voor om schuldvergelijking toe te passen en de vordering(-en) teniet te laten gaan ten belope van het kleinste wederkerig bedrag (“netting clausule”). De Klant blijft gehouden aan het betalen van alle kosten, veroorzaakt door laattijdige betaling, conform de betalingsvoorwaarden.
 
 1. KLACHTEN
De Klant dient elke klacht met betrekking tot vermeldingen op de factuur binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk te melden aan WITHIT. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de Klant.
Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat WITHIT de eventuele gegrondheid van die klacht erkent. Een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de Klant zijn betalingsverplichtingen kan opschorten.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard, beperkt de aansprakelijkheid van WITHIT zich in ieder geval tot de herstelling en/of vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan WITHIT. De aansprakelijkheid van WITHIT omvat in geen enkel geval de arbeidskosten, noch de verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor mindergenot, winstderving of enige andere indirecte schade die uitsluitend ten laste van de Klant blijft. De eventuele vergoeding wegens verborgen gebreken zal de prijs van de goederen in geen geval overschrijden.
 
 1. LEVERING & LEVERINGSTERMIJN
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Klant en WITHIT overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van het Order kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst. WITHIT behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en in voorkomend geval deze gedeeltelijke leveringen afzonderlijk te factureren, hetgeen de klant niet het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.
De Klant verbindt zich ertoe de bestelde goederen in ontvangst te nemen op de door WITHIT vastgelegde data na hiertoe door WITHIT te zijn aangemaand. Tenzij hiervan door toedoen van WITHIT dient afgeweken te worden, zullen eventuele extra kosten  zoals (doch niet beperkt tot) spoedverzendingen, kosten voor tijdelijke opslag, enz. aan de Klant aangerekend worden. WITHIT zal de Klant vooraf over de geldende tarieven informeren.
WITHIT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals (doch niet beperkt tot) de afwezigheid van personeel bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten, wekelijkse markten die de doorgang belemmeren, voetgangersstraten en wegeniswerken waarvan geen melding werd gemaakt, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de magazijnen van de Klant, enz. Indien dergelijke leveringsmoeilijkheden tot extra kosten leiden zoals (doch niet beperkt tot) kosten voor het opnieuw aanbieden van goederen, kosten van wachturen voor vrachtwagens, kosten van  retourzending, kosten voor tijdelijke opslag van goederen enz., behoudt WITHIT zich het recht voor deze kosten door te rekenen aan de Klant. WITHIT zal deze kosten op eenvoudig verzoek van de Klant staven.
 
 1. EIGENDOMSOVERDRACHT & RISICO
De geleverde goederen blijven eigendom van WITHIT tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling. De Klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen indien de in artikel 3. van deze Overeenkomst omschreven betalingen aan WITHIT niet integraal zijn voldaan. Meer in het bijzonder zal de Klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven, incorporeren in een onroerend goed of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren vooraleer deze betalingen zijn voldaan. De Klant zal WITHIT verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte of op een plaats die door de Klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verhuurder bekendmaken. De Klant zal WITHIT eveneens verwittigen van elk beslag dat door een derde wordt gelegd op de geleverde goederen. De Klant verbindt zich ertoe om WITHIT in staat te stellen, zonder voorafgaand bericht, om de niet integraal betaalde goederen terug in bezit te nemen ongeacht de plaats waar deze zich zouden bevinden. Indien de desbetreffende goederen niet of slechts gedeeltelijk aangetroffen kunnen worden, staat het WITHIT vrij om alternatieve goederen in bezit te nemen die desgevallend aan een actuele marktprijs door WITHIT gewaardeerd zullen worden. De Klant draagt in voorkomend geval de kosten van deze wederinbezitneming en erkent het desbetreffend Order (al dan niet gedeeltelijk) te annuleren. Indien nodig machtigt de Klant WITHIT om de door de Klant bezette plaatsen te betreden.

Levering geschiedt steeds op risico van de Klant vanaf het verlaten van de magazijnen van WITHIT (of haar leveranciers in geval van dropshipment), ongeacht of de goederen afgehaald worden door de vervoerder of aangestelden van de Klant, WITHIT of de leverancier van WITHIT. De Klant dient het transportrisico te verzekeren, hetzij door zelf een verzekering af te sluiten, hetzij door WITHIT uitdrukkelijk te verzoeken het risico af te dekken. Voor leveringen bij derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de Klant.
 
 1. CONTROLE BIJ LEVERING & KLACHTEN
De Klant dient de geleverde goederen onmiddellijk bij de levering te controleren op de aanwezigheid van zichtbare gebreken en onvolledigheid. Bij zichtbare beschadiging van de verpakkingen van de goederen of bij onvolledigheid van de zending of niet-conformiteit is de Klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts aan te nemen onder schriftelijk voorbehoud dat wordt aangetekend op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch) van de transporteur. Indien de klant nalaat deze weigering te melden aan WITHIT of schriftelijk voorbehoud te maken op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch), wordt de levering conform geacht en zal WITHIT niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Indien de goederen door de Klant afgehaald worden, dient deze controle door de Klant te gebeuren bij afhaling, waarbij geen voorbehoud kan gemaakt worden.
Eventuele klachten bij de levering wegens andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 2 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan WITHIT kenbaar gemaakt worden. Goederen dienen steeds voor rekening van de Klant retour gestuurd te worden alvorens deze na ontvangst en onder voorbehoud van controle door WITHIT vergoed, hersteld of omgeruild kunnen worden volgens de in artikel 8. van deze Overeenkomst omschreven modaliteiten.
Geen enkele andere klacht met betrekking tot de levering zal ontvankelijk zijn indien ze WITHIT niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de levering.
 
 1. GARANTIE
De Klant erkent dat WITHIT niet de fabrikant van de Producten is en zelf geen garantie verleent. Voor zover wettelijk en contractueel toegestaan zal WITHIT alle door WITHIT van de fabrikant ontvangen overdraagbare garanties, vrijwaringen en middelen betreffende het Product aan de Klant overdragen, inclusief die tegen inbreuk op de intellectuele eigendom. WITHIT zal de Klant op eenvoudig verzoek informeren over de specifieke service procedures van de fabrikant en voor zover mogelijk bijdragen tot een zo gunstig en efficiënt mogelijke afhandeling van hersteldossiers. Indien een product na het volgen van het door de fabrikant vooropgesteld servicetraject als onherstelbaar wordt beschouwd en de fabrikant (of een door hem aangeduid service center) de herstelling onder garantie bevestigt, zal WITHIT zorgen voor de vervanging van het product door een technisch evenwaardig alternatief. Hierbij wordt in hoofdzaak rekening gehouden met de primaire functie(s) en kunnen één of meerdere secundaire functies en of eigenschappen afwijken van het te vervangen product (bv. als gevolg van de technologische evolutie). Indien een vervanging niet mogelijk blijkt, zal het product vergoed worden aan een op dat moment marktconforme waarde gebaseerd op een actueel alternatief product met vergelijkbare specificaties.
WITHIT verleent geen enkele andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, zoals (niet limitatief) garanties van verkoopbaarheid, winstmarge, geschiktheid voor een bepaald doel, regio of markt of het niet-inbreuk maken op enig recht.
 
 1. OVERMACHT
WITHIT is krachtens deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen vanwege oorzaken die buiten zijn redelijke invloedssfeer liggen (zoals natuurverschijnselen, handelingen of nalatigheden van de Klant, werkonderbrekingen, natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen, epidemieën en medische crises, materiaal- of producttekorten, stakingen, misdrijven, vertragingen van levering of transport, of het onvermogen om personeel, materiaal of Producten via normale bronnen te verkrijgen).
 
 1. EXPORT/IMPORT/INTRA-COMMUNAUTAIRE HANDEL
Bepaalde door WITHIT verkochte Producten en bijbehorende technologie zijn onderworpen aan de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of andere landen. De Klant zal deze Exportwetgeving naleven en iedere vereiste vergunning of titel verkrijgen voor de overdracht, export, wederuitvoer of import van de Producten en bijbehorende technologie. De Klant zal de Producten en bijbehorende technologie niet uitvoeren of wederuitvoeren naar landen of entiteiten waar deze uitvoer of wederuitvoer verboden is, met inbegrip van de landen of entiteiten waaraan in de Verenigde Staten, Europese Unie of andere landen een sanctie is opgelegd of waarvoor een embargo geldt. De Klant zal de Producten en bijbehorende technologie niet gebruiken met betrekking tot chemische, biologische of nucleaire wapens, raketsystemen (inclusief ballistische raketsystemen, ruimtelanceervoertuigen en sonderingsraketten) of onbemande luchtvoertuigen die hetzelfde kunnen presteren, of voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

De Klant is verplicht WITHIT op verzoek alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de naleving van de Foreign Trade Regulations of die door de autoriteiten in dat verband worden aangevraagd. WITHIT heeft het recht een bestelling te weigeren, zich uit een gesloten overeenkomst terug te trekken of de uitvoering ervan te weigeren als de Klant WITHIT niet binnen een redelijke termijn van dergelijke informatie en documenten voorziet.

In geval van Intracommunautaire Handel, dient de klant uitdrukkelijk het afleveradres te vermelden bij het plaatsen van een Order. De Klant dient WITHIT te allen tijde en op eenvoudig verzoek te voorzien van alle mogelijke documenten die de aard van de transactie (intracommunautaire levering) kunnen bevestigen.

Indien de Klant Producten verkoopt/vervoert over de douanegrenzen heen, dient te Klant WITHIT zo snel mogelijk en minstens binnen de wettelijke termijn of de geldigheidstermijn van de douanedocumenten te voorzien van een bewijs van uitvoer. Indien de Klant WITHIT niet tijdig kan voorzien van de door de administratie vereiste documenten, behoudt WITHIT zicht het recht voor om alle kosten die hieruit voortvloeien (bijvoorbeeld (niet limitatief) btw-herziening, douaneformaliteiten,…) op de Klant te verhalen.
 
 1. ELEKTRONISCHE ORDERS
Indien een deel van de aankoop en verkoop van de Producten via elektronische gegevensuitwisseling (EDI), het interne portaal van de Klant, het portaal van derden of op andere elektronische wijze plaatsvindt („Elektronische Aankooporder“), blijft deze Overeenkomst tussen de Klant en WITHIT van toepassing op de aankoop en verkoop van Producten. Schriftelijke berichtgeving, e-mail of andere EDI, is bindend voor de Klant.
 
 1. MILIEUVOORSCHRIFTEN
Indien van toepassing is de Klant verantwoordelijk voor alle verplichtingen en aansprakelijkheden betreffende de (i) Richtlijn op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/ EU), (ii) Richtlijn op verpakkingsafval (94/62/EG) en (iii) Richtlijn op batterijen (2006/66/EG), alle zoals gewijzigd bij en met betrekking tot de in de betrokken periode geldige nationale
uitvoeringsmaatregels.
 
 1. ALGEMEEN
Alle geschillen met betrekking tot de contractuele relaties tussen de Klant en de Verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid van een of meer onderdelen van deze Overeenkomst laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.